Ålands feministparaply vill möta och samla det gemensamma intresse, glöd, strävan och engagemang för ett jämställt samhälle som finns på Åland. Vi vill få engagemanget att öka, samt bredda, stärka och utveckla det, med syftet att stärka demokratin. Arbetet och verksamheten vilar på en feministisk grund. Vi önskar bli och vara en katalysator som samlar kraften i det frivilliga föreningsarbetet som i förlängningen gagnar hela Åland.
Organisationen ska verka för jämställdhet och allas lika värde i ett jämställt samhälle. All verksamhet ska utgå från FN:s Kvinnokonvention (CEDAW) och Beijing Platform for Action. Föreningen arbetar även för en kontinuerlig integration av ett genusperspektiv i
politiska, ekonomiska och sociala sammanhang, framförallt lokalt, men föreningen
engagerar sig även nationellt, europeiskt och internationellt. Föreningen är en bred
jämställdhetsrörelse och arbetar utifrån den breda samhällsvetenskapliga definitionen av Feminism, vilken är:

“Att vara medveten om systematiska skillnader i villkor för kvinnor och män och att kvinnor som grupp är underordnade män som grupp i samhället.Att med handling, vilja och engagemang sträva till att kvinnor och män får lika villkor. Att vara medveten om att det intersektionella perspektivet i det feministiska arbetet är ett sätt att få syn på hur kön, sexualitet, social status, etnicitet, legal status och andra maktordningar tillsammans skapar samhällets maktstrukturer”.

Feministparaplyets verksamhetsplan och berättelser hittar du här!

Ålands Utvecklings- och hållbarhetsagenda
Ålands Feministparaply är medaktörer i Bärkraft.ax. Föreningen bidrar till arbetet med att förverkliga Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda, med särskilt fokus på mål ett, två och fem.


Välmående människor vars inneboende resurser växer. Bara i ett jämställt samhälle är alla människor välmående och har samma möjligheter att blomstra. Inga osynliga maktstrukturer ger fördelar åt en viss grupp på en annan grupps bekostnad. Ålands Feministparaplys vision är att synliggöra dessa, öka kunskapen om dem och stärka både killar och tjejer att våga ta plats på samma villkor. Det här är speciellt viktigt i det åländska samhället, där vi ser bl.a. att den psykiska ohälsan ökar, och det är tyvärr vanligast bland kvinnor/flickor.


Alla känner tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktiga i samhället. Undersökningar visar att kvinnor känner en otrygghet både i det offentliga rummet, men tyvärr även i hemmet. Ålands feministparaply verkar för att minska våld mot kvinnor och andra utsatta grupper. Vi arbetar för ett mera jämställt föräldraskap och minskade löneskillnader, vilket vi tror är en bra grund till förändring av kvinnors situation.


Attraktionskraft för boende, besökare och företag. Åland behöver mer inflyttning. Ålands feministparaply arbetar för att företag och arbetsplatser ska bli jämställda, liksom den offentliga servicen. Vidare arbetar vi för att få in flera kvinnor på viktiga positioner i samhället. För att öka nativiteten, som är en indikator för attraktionskraft, tror vi på en mer jämställd föräldraledighet.