Paraplyorganisationens arbete vilar på feministisk grund, vad betyder det?

Det betyder att vi ser att det finns orättvisor som drabbar främst kvinnor men också män och vill göra något åt det. Organisationen ska verka för jämställdhet och allas fulla mänskliga rättigheter i ett jämställt samhälle.

Hur definierar vi feminism?

Vi utgår från den breda samhällsvetenskapliga definitionen av feminism, vilken är: Att vara medveten om systematiska skillnader i villkor för kvinnor och män och att kvinnor som grupp är underordnade män som grupp i samhället. Att med handling, vilja och engagemang sträva till att kvinnor och män får lika villkor.

Vad betyder att all verksamhet ska utgå från FN:s Kvinnokonvention (CEDAW)?

År 1979 antog FN konventionen – en konvention med målet att eliminera alla former av diskriminering av kvinnor; enligt CEDAW ska alla stater garantera att kvinnor har samma rättigheter som män, inklusive rätten att inte bli misshandlad, våldtagen eller trakasserad. Kvinnokonventionen är ett grunddokument med 16 huvudartiklar som bland annat lyfter fram kvinnors rätt till utbildning, medborgarskap, sin egen kropp, och hälsa.
Läs mer: http://unwomen.se/kvinnors-rattigheter/fns-kvinnokonvention/

Vad betyder att all verksamhet ska utgå från Beijing Plattform for Action?

Beijing Platform for Action är en handlingsplan för att uppnå de av FN uppsatta målen om jämställdhet, utveckling och fred. Den antogs enhälligt vid den fjärde världskonferensen för kvinnors rättigheter 4 – 15 september 1995 av representanter för 189 länder. Beijing Platform for Action innehåller sex kapitel och urskiljer tolv ”kritiska områden” som definierar långsiktiga mål och åtgärder som skall vidtas av regeringar, det internationella samfundet, frivilligorganisationerna och det privata näringslivet för att förbättra kvinnors villkor. I handlingsplanen bekräftas regeringarnas åtaganden att avskaffa diskrimineringen av kvinnor och undanröja alla hinder för jämställdhet. Regeringarna erkänner också behovet av att införliva ett jämställdhetsperspektiv i sina åtgärder och program, som visar hur kvinnors och mäns olika förutsättningar och roller bör beaktas.
Läs mer: http://sverigeskvinnolobby.se/…/beijing-platform-for…

Vad betyder att ha ett genusperspektiv?

Att ha ett genusperspektiv innebär att synliggöra och motverka formella och informella strukturer som på ett ojämlikt sätt hindrar respektive främjar flickors och kvinnors respektive pojkars och mäns möjligheter.

Vad betyder integration av ett genusperspektiv?

Att integrera ett genusperspektiv i all verksamhet betyder att perspektivet ska genomsyra alla de ordinarie rutinerna, från styrning och ledning till den vardagliga verksamheten.

Är organisationen en lokalorganisation?

Vi jobbar lokalt i arbetsgrupper och aktionsgrupper som kan ha olika form, livslängd och mål. Vilka som är igång beror helt på medlemmarnas intresse och möjlighet att engagera sig. Vi jobbar främst lokalt men kan även engagera oss nationellt, europeiskt och internationellt.

De finns ju olika inriktningar på feminism, hur förhåller ni er till det?

Vi vill vara en bred jämställdhetsrörelse och rymma alla olika feminister under paraplyet. En inte helt lätt uppgift, men vi tror att det går. Här ska både de med nyvaknat intresse som bara vill att de ska vara jämställt och de som är mycket kunniga inom genusområdet kunna mötas men också kunna organisera sig och utveckla sitt kunnande med de med jämlik kompetens.

Vad betyder att ha ett intersektionellt perspektiv?

Att vara medveten om att det intersektionella perspektivet i det feministiska arbetet hjälper oss att få syn på hur kön, sexualitet, social status, etnicitet, legal status och andra maktordningar tillsammans skapar vårt samhälles maktstrukturer.